Air Bansko
Interreg
EU This project is co-financed by the European Union through
Interreg - IPA Cross-Border Programme "Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia"
Project “Affirmation of the natural and cultural values in the border region for better visibility and access” Ref. No CB006.1.21.183

Проект “Утвърждаване на природните и културните ценности в трансграничния регион за по-добра достъпност и популярност“

Финансиран по Програма за ТГС по ИПП България – бивша Югославска Република Македония 2014 – 2020

Приоритетна Ос 2: Туризъм; Сфера на интервенция: 094 Защита, развитие и популяризиране на обществените културни и наследствени ценности

Специфична цел: 2.1. Подсилване на туристическия потенциал в региона чрез съвместни инциативи за по-добро съхранение и устойчиво използване на природното и културното наследство

Водещ партньор: Община Гевгелия, бивша Югославска Република Македония

Проектен партньор: Агенция за икономическо развитие Банско, Република България

Продължителност: 24 месеца

Бюджет 215 312.40 €

183 015.53 Фонд ИПП, 6 843.06 Бюджет на РБ and 25 453.81 Бюджет на РМ

Целеви групи: Местното население на двете общини; Туристи и посетители на трансграничния регион; Партньорски организации; Организации с туристическа насоченост; Хотелиерска и ресторантьорска индустрии; Община Гевгелия; Агенция за икономическо развитие Банско; Организации с насоченост в културния туризъм