Air Bansko
Interreg
EU This project is co-financed by the European Union through
Interreg - IPA Cross-Border Programme "Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia"
Project “Affirmation of the natural and cultural values in the border region for better visibility and access” Ref. No CB006.1.21.1832770, гр. Банско, ул. „Тодорин връх” № 24 A
т/ф: +359 749 95 0 95, м: + 359 896 860 750
E-mail: george@noproblemsltd.com
Web: www.airbansko.org
 


Агенция за икономическо развитие Банско (АИР Банско) е неправителствена организация, която цели чрез осъществяване на диалог и реализиране на съвместни дейности между местната власт, частния сектор и неправителствените организации да способства за икономическото и социално развитие на района на община Банско. Мисията на АИР Банско е да оказва подкрепа на общинската администрация, частния сектор и други заинтересовани страни в процесите на формулиране и изпълнение на стратегии, политики и програми за икономическо и социално развитие на региона.

За постигане на поставените цели, АИР Банско осъществява дейности не само на територията на община Банско, но и на територията на област Благоевград в търсене на партньорство за развитие на региона като цяло.

Агенцията разполага с високо квалифициран екип с компетенции в сферата на икономическото развитие, финансите, социалното включване, обучителните дейности, както и с експерти в областта на проектното управление. Експертите на АИР Банско (излъчени от членовете на организацията) имат ключово участие при разработването на стратегически за общината документи, анализи и проучвания като: "Оперативна програма на община Банско 2007-2013", "Маркетинг стратегия за развитие на региона на Банско като европейски център за зимен туризъм" и др.

През 2010 г. екипът на Агенцията, в партньорство с общинска администрация Банско, успешно реализира проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Банско”, финансиран по Програма за развитие на селските райони, чийто основен резултат е разработената Стратегия за местно развитие за периода 2011 – 2013г., както и учредяването на сдружение „Местна инициативна група – Банско”.

Също така, АИР Банско в качеството си на партньорска организация, участва в реализация на проект „Учене през целия живот – фактор за професионална реализация и конкурентоспособност”, финансиран по програма INTERREG III Европейска програма за териториално сътрудничество България – Гърция 2007 – 2013. Проектът се изпълни на териториите на Гърция и България (на територията на общините Благоевград, Сандански, Гоце Делчев и Банско). Проектът включва серия от обучителни дейности за частния и публичния сектор в региона, с които повишихме компетенциите на човешките ресурси в региона и създаде капацитет за устойчиво развитие.

Инициирахме и изпълнихме два проекта по Програма “Учене през целия живот” – Подпрограма Леонардо Да Винчи. Чрез “Експертиза за по-добро управление и изпълнение на програми за местно и регионално развитие с акроним Регио експерт” целяхме и постигнахме повишаване на компетенциите на български специалисти в управлението и изпълнението на програми, стратегии и политики за местно и регионално икономическо развитие на 10 местни лидери. Чрез “Устойчив М-Туризъм: Обучение на професионалистите в туризма за постигане на идентичност на територията посредством обучения и мобилности”, успяхме да анализираме иновативен метод за насърчаване заетостта и професионализма в туристическата индустрия чрез развитие на нови или подобрени умения и обучение през целия живот. Също така предлагане на методи и иновативни практики в услуга на професионалистите в туризма през мобилни обучения. Създадохме ключови и полезни сравнителни анализи с водещи държави, както и стратегически документи, които са на разположение на уеб сайта на сдружението.

През 2017г. стартирахме два нови проекта. Единият се изпълнява съвместно с Община Гевгелия, Македония по Интеррег ИПП - трансгранична програма България – Македония, Приоритетна Ос 2: Туризъм. Проекта е с наименование "Утвърждаване на природните и културните ценности в трансграничния регион за по-добра достъпност и популярност” с реф. № CB006.1.21.183. Другият проект изпълняваме в партньорство с две гръцки организации и две български сдружения с нестопанска цел по Програмата ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020. Наименованието му е “Best water Use – BestU”.

В заключение, АИР Банско участва в програми и проекти на европейската общност, разработени и/или реализирани в партньорство с община Банско по следните направления: ОПРР, ОПРЧР, Териториално сътрудничество България – Гърция 2007 – 2013, ТГС България – Бивша Югославска Република Македония по инструмента за предприсъединителна помощ, ПРСР – Мярка 321 и 322, ФАР ТГС България – Гърция 2006, Добросъседство България – Македония 2006, ФАР 2006 – МТСП, ФАР – Министерство на Финансите, INTERREG III, Програма “Учене през целия живот” – Подпрограма Леонардо Да Винчи и др.

Приложение: Списък с проекти разработени и реализиращи се в партньорство с Агенция за икономическо развитие Банско 2007 – 2017.

ISO 9001:2015
Општина Гевгелија/Municipality of Gevgelija
Dimitar Vlahov 4, 1480 Gevgelija- Republika Makedonija
Tel/faks ++389 34 211 211
e-mail:kabinet@gevgelija.gov.mk
www.gevgelija.gov.mk


Община Гевгелия е субект на местното самоуправление, в която гражданите упражняват правото на местно самоуправление непосредствено и чрез представители в органите на общината. Общината се стреми към качествено извършване на дейности от обществен интерес и местно значение за всички живущи граждани в нейна юрисдикция като: градоустройство и опазване на околната среда, развитие на туризма, местно икономическо развитие, комунални дейности, култура, образование, детска и социална защита, противопожарна охрана. Отговорностите и дейностите на Община Гевгелия се отнасят до приемането градоустройствени планове и тяхното изпълнение, създаване на условия за по-добър бизнес климат, насърчаване развитието на туризма, градското озеленяване и облагородяване, инфраструктурно развитие на общината, изграждане на нови водоснабдителни и канализационни системи, опазване на околната среда, защита на културното наследство, подпомагане на културни и спортни събития и дейности.

Общинската администрация е юридическо лице. С новия закон за децентрализация, който влезе в сила на 1 юли 2005 г., община Гевгелия стана самостоятелна единица на местното самоуправление, като част от пълномощията на държавно ниво бяха прехвърлени на местно ниво. Например децентрализация на властта, фискална децентрализация, териториална организация.

Мисията на община Гевгелия е - Подобряване на качеството на живот чрез:

- Създаване на условия за социално-икономическо развитие;

- Ефективни институции;

- Публично-частни партньорства;

- Развит бизнес сектор;

- Ефективно управление на природните ресурси и инфраструктурата;

- Запазване на традиционните ценности.

 

Визията на община Гевгелия е:

- Създаване на условия за работа и качествен живот.

Стратегическите цели на община Гевгелия са:

- Доволни потребители / граждани;

- Просперираща и богата местна общност.

Община Гевгелия е реализирала редица успешни проекти, от които по-голямата част са в областта на инфраструктурата, но и в областта на икономическото и местно развитие, развитие на туризма, социалното сближаване и социалната защита, развитие на образованието и културата, както и енергийна ефективност .

През 2010 г., Община Гевгелия получи сертификат за управление на качеството ISO 9001 - 2008 за услугите на местната администрация.

През 2017 г., в резултат на доброто управление на качеството на услугите, Община Гевгелия придоби сертификат ISO 9001-2015.

По-голямата част от проектите са реализирани в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-Македония 2007-2013; Програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония 2007-2013 и ИНТЕРРЕГ ИПП 2014-2020. Общината реализира няколко проекта в рамките на оперативната програма INTERREG III A / CARDS основно с гръцки партньори. Община Гевгелия е водещ партньор в подготовката и изпълнението на проектите, реализирани чрез инициативата CARDS, както и проекти от ИПП I (Преходно и институционално строителство), а също така и проекти от инструмента IPARD.

През последните 8 години в рамките на трансграничната програма ИПП България-Македония 2007-2013 общината е изпълнила следните проекти:

- Европейска мрежа за знания в трансграничния регион BG-MK (EKQ NET IN CBR BG-MK)

- Устойчив туризъм и промотиране на екологията в партньорство (STEP-UP)

- Обща култура, традиции и история - мост към нашето европейско бъдеще (CCTH)

В рамките на трансграничната програма Интеррег ИПА 2014-2020 България-Македония се осъществява следният проект:

- Утвърждаване на природните и културните ценности в граничния регион за по-добра видимост и достъп

През последните 8 години в рамките на трансграничната програма ИПП Гърция-Македония 2007-2013 г. общината реализира следните проекти:

- Сътрудничество за създаване на "Център за бизнес и заетост" и "Търговски панаири и пазари" в трансграничния регион (BET-TSB)

- Разработване на механизми за устойчиво управление на речните басейни като предпазна мярка срещу проливни феномени "(STEP UP)

- Съвместни дейности за ефективно управление на градските води в трансграничния регион (AQUA-M)

В рамките на ИНТЕРРЕГ ИПП 2014-2020 Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-Македония, в ход е реализацията на проект Устойчиво управление на водните ресурси в трансграничния регион.

В рамките на програмата IPARD са реализирани следните проекти чрез Агенцията за финансово подпомагане на земеделието и развитието на селските райони:

- Изграждане на пътя Негорци - Серменин

- Изграждане на улица "Мирко Делев" в селото Негорци

- Изграждане на пътя до селото Хума

- Изготвяне на градоустройствени планове за селищата Негорци и Миравци

 

Община Гевгелия има успешно сътрудничество УНДП, с финансовата подкрепа на която са реализирани няколко проекта:

В периода 2003-2007 г. в рамките на проект "Местно управление за устойчиво човешко развитие" реализиран чрез УНДП, с финансовата подкрепа на правителството на Финландия, в Гевгелия е отворен Офис на УНДП. След завършването на проекта офисът се превърна във Фондация за местно развитие и информационни технологии.

В периода 2009-2011 г. проектът на УНДП беше реализиран с проекта за междуобщинско сътрудничество с три подпроекта:

- Междуобщинско сътрудничество на община Гевгелия с община Валандово в областта на местното икономическо развитие, където е разработен регионален туристически пътеводител;

- Междуобщинско сътрудничество на община Гевгелия с община Богданци в областта на енергийната ефективност, в чиито рамки е изработена еко-платформа, която е качена на сайта и проведена кампания "пестя енергия";

- Междуобщинско сътрудничество на община Гевгелия с община Дойран в областта на социалната защита, в чиито рамки е отворен специален пункт Междуобщинския център за социална защита в Дойран;

През 2013 г. с подкрепата на УНДП община Гевгелия изработи и прие Програма за енергийна ефективност, според която всяка година се изготвят планове за действие за ЕЕ, което е законово изискване.

В периода 2015-2016 г., след ударите на бежанската криза, от УНДП са предоставени дарения за община Гевгелия, в рамките на програмата "Подкрепа на местните самоуправления заети от бежанската криза (общините Гевгелия и Куманово)"

В 2016-2017 г. от УНДП е осигурено дарение от Японското правителство за подпомагане на общините в Република Македония заети от бежанската криза. Част от тях (1 милион евро) бяха предоставени за изграждане на временно депо на безопасни отпадъци в Община Гевгелия.

В рамките на проект “Европа за гражданите - TOWN TWINNING” община Гевгелия реализира проекта “Създаване на европейско единство с побратимения град Пазин” в Република Хърватия.

Проект за опазване на културното наследство в рамките на "ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИ" е в ход с побратимената община Севлиево, Република България.