Air Bansko
Interreg
EU This project is co-financed by the European Union through
Interreg - IPA Cross-Border Programme "Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia"
Project “Affirmation of the natural and cultural values in the border region for better visibility and access” Ref. No CB006.1.21.183

Основни цели на проекта

1. Изграждане на активно сътрудничество между Агенция за икономическо развитие Банско и Община Гевгелия, подобрявайки икономическото развитие на трансграничната зона, чрез по-добро опазване и устойчиво използване на богатото природно и културно наследство

2. Осъществяване на ефективно трансгранично сътрудничество в областта на извършването на съвместни дейности

3. Стимулиране на туристическия поток между двете страни от региона чрез бързи и достъпни средства за интернет комуникация

Специфични цели

1. Стимулиране на условия за икономически растеж чрез създаване на нови работни места и сближаване на всички групи от населението за бизнес сътрудничество, обмяна на опит и съвместни дейности в областта на туризма, културата, екологията;

2. Изграждане на ефективен технически модел за сътрудничество между институциите от двете проектни страни, създавайки нови общи продукти и услуги, отговарящи на реалното търсене на населението;

3. Подобряване качеството на живот в двата региона и създаване на нова туристическа дестинация чрез изграждане на туристически обект „Динкут“ – място за спорт, отдих и забавления

4. Реализиране на работещ модел за съвместни дейности в рамките на съвместното приложение на проекта, съвместното развитие, съвместни екипи и съвместно финансиране

5. Обмен на опит, добри практики и информация посредством постоянен комуникационен процес и установяване на мрежови инструменти, срещи, конференции и събития, насочени към културен и туристически обмен

6. Изграждане на работещ модел за устойчив процес на сътрудничество между двете участващи страни по проекта