Air Bansko
Interreg
EU This project is co-financed by the European Union through
Interreg - IPA Cross-Border Programme "Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia"
Project “Affirmation of the natural and cultural values in the border region for better visibility and access” Ref. No CB006.1.21.183

Проектни резултати

1. Реализация на неизползвания туристически потенциал чрез посрещане на някои основни предизвикателства. Например: не достатъчно развитата инфраструктура, липсата на информация за туристическия потенциал на Гевгелия и сезонността на туризма в Банско.

2. Развитието на туристическата инфраструктура в Гевгелия чрез изграждането на туристически обект за спорт, отдих и забавления.

3. Разработване на уеб сайт, мобилно приложение и Facebook страница на проекта. Стъпка към преодоляване на предизвикателствата да направим региона Гевгелия - Банско една от най-известните дестинации за различни видове туристи.

4. Повишаване на интереса на хората от двете общини в активно участие в трансграничното сътрудничество и в подобни инициативи

5. Подобряване на качеството на живот на региона като цяло, чрез засилването на туристическия потенциал, който ще доведе до по-добър социално-икономически статус.

6. Придобиване на опит и усъвършенстване в областта на транс-граничното сътрудничество и ускоряване на процесите на интеграция на европейско ниво

7. Активно сближаване на населението от засегнатия трансграничен регион, включително разширяване на гореописаните ефекти за други съседни региони.