Air Bansko
Interreg
EU This project is co-financed by the European Union through
Interreg - IPA Cross-Border Programme "Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia"
Project “Affirmation of the natural and cultural values in the border region for better visibility and access” Ref. No CB006.1.21.183

“This web site has been produced with the financial assistance of the European Union under the project “Affirmation of the natural and cultural values in the border region for better visibility and access” with Reference No CB006.1.21.183, funded under Bulgaria – The former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross – Border Programme”. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union and the Managing Authority.”

“Оваа мобилна апликација е изработена со финансиска помош на Европската унија во рамките на проектот "Афирмација на природните и културните вредности во пограничниот регион за подобра видливост и пристап" со Референтен број CB006.1.21.183, финансиран од ИПА Програмата за прегугранична соработка Бугарија – Поранешна Југословенска Република Македонија". Ставовите изнесени овде во никој случај не го одразуваат официјалното мислење на Европската унија и Управувачкиот орган.”